Algemene voorwaarden

  1. Definities

De therapeut/praktijk: Laura van Berge, Praktijk Natuurkracht.

De cliënt: iedere natuurlijke persoon die met Laura van Berge, Praktijk Natuurkracht een behandelovereenkomst aangaat.

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de therapeut en de cliënt.

  1. Uitvoering van de overeenkomst

De therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten ten behoeve van de hulpvraag van de cliënt. Zij heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat zij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor tegenvallende resultaten van onderzoek of behandeling.

  1. Wijziging van de behandeling

Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de therapie te wijzigen of aan te vullen zullen de therapeut en de cliënt in onderling overleg de behandeling aanpassen.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin cliënt te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies in gaat en het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is of wanneer ingrijpen van een medisch professional of zorgprofessional in haar ogen noodzakelijk is.

  1. Geheimhouding

In het kader van privacy mag de cliënt er in alle gevallen vanuit gaan dat de therapeut zich houdt aan de regelgeving die van toepassing en beschreven is in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast beperkt de therapeut zich enkel tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden. Verder heeft de therapeut passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens veilig op te slaan.

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik ervan.

De (medische) gegevens van de cliënt worden zorgvuldig bewaard gedurende de behandeling en tot 15 jaar na het laatste bezoek in verband met de eisen die aan de praktijkinrichting worden gesteld. Daarna zullen die gegevens op een veilige manier worden vernietigd.

  1. Klachten

Indien de cliënt niet tevreden is of klachten heeft over de behandeling of verrichte werkzaamheden, dient dit binnen 30 dagen schriftelijk te worden gemeld aan therapeut. Om tot een wederzijdse oplossing te komen doet zij alles wat in haar vermogen ligt. Als beide partijen er niet uit komen, kan de cliënt de klacht via de GAT (www.gatgeschillen.nl) kenbaar maken.

  1. Betaling

De cliënt dient de factuur van de therapeut middels een transactie (overboeking) binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op de vermelde bankrekening. Bij te late betaling kan de  therapeut een incassobureau inschakelen en is de cliënt aansprakelijk voor alle kosten die daarmee gepaard gaan.

De cliënt gaat bij behandeling akkoord met de tarieven beschreven op praktijknatuurkracht.nl.

  1. Verhindering

Wanneer de cliënt een afspraak wil verzetten of annuleren, dient dit minimaal 24 uur van tevoren aangegeven zijn, zodat de therapeut in de mogelijkheid is deze plaats op te vullen. Wanneer de cliënt zich niet tijdig afmeldt, zullen de kosten voor het consult bij de cliënt in rekening worden gebracht. De cliënt is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om zijn/haar verhindering telefonisch (voicemail) of per e-mail door te geven (info@praktijknatuurkracht.nl).